Personal tools
You are here: Home Výzkumné projekty Projekty

Projekty

Aktuálně běžící projekty

Evropské projekty

Období řešení Anglický název Český název Řešitel na katedře Grantové číslo
2023-2027 ELABORATOR: THE EUROPEAN LIVING LAB ON DESIGNING SUSTAINABLE URBAN MOBILITY TOWARDS CLIMATE NEUTRAL CITIES   doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA 101103772 — HORIZON-MISS-2022-CIT-01

 

Národní projekty

Období řešení Anglický název Český název Řešitel na katedře Grantové čslo
2024-2026 Potenciál využitelnosti Urban Air Mobility pro Prahu Ing. Patrik Horažďovský, Ph.D. CL01000011
2023-2028 Božek Vehicle Engineering National Center of Competence Národní centrum kompetence inženýrství pozemních vozidel Josefa Božka Ing. Jindřich Sadil, Ph.D. TN02000054
2023-2025 Traffic controll system of new generation (SENDER) Systém řízENí Dopravy nové gEneRace (SENDER) doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý Ph.D. MBA CK04000027
2023-2025 Increasing of tunnel safety using continuous accurate vehicle location SAFELOCT Zvýšení bezpečnosti tunelů s využitím kontinuální přesné lokalizace vozidel Ing. Jiří Brož MSc. CK04000088
2023-2025 Dynamic charging Dynamické dobíjení Ing. Jindřich Sadil, Ph.D. TK05010044
2023-2024 Data quality tools for ensuring system reliability of transport information centres ReliabiliTIC Nástroje kvality dat pro zabezpečení systémové spolehlivosti dopravně informačních center doc. Ing. Pavel Hrubeš Ph.D. CK04000189
2023-2025 Predictive diagnostics of ITS technological equipment using AI approaches PREDITECH Prediktivní diagnostika technologických zařízení ITS s využitím přístupů AI doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý Ph.D. MBA CK04000109
2023-2028 National Hydrogen Mobility Center NAHYC-m Národní centrum vodíkové mobility doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. TN02000007
2023-2024 Research on the operational aspects of the intelligent end of the train Výzkum provozních aspektů inteligentního konce vlaku doc. Ing. Martin Leso Ph.D. CK04000156
2023-2025; Advanced cyber security methods in tunnel systems as a part of critical transport infrastructure CYBERTUN Moderní metody zajištění kybernetické bezpečnosti v tunelových systémech jako součásti kritické dopravní infrastruktury doc. Ing. Zdeněk Lokaj Ph.D., LL.M. CK04000082
2022-2024 Research of information modelling in public space with a focus on infrastructure Výzkum informačního modelování ve veřejném prostoru se zaměřením na infrastrukturu doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA CK03000089
2022-2024 Dynamic digital street model for the usage of autonomous mobility in Pilsen DIDYMOS Vytvoření dynamického digitálního modelu ulice pro potřeby autonomního řízení v Plzni doc. Ing. Zdeněk Lokaj Ph.D. CK03000179

 

Projekty studentské grantové soutěže ČVUT (SGS)

Období řešení Anglický název
Český název
Řešitel
Grantové číslo

 

Již ukončené projekty

Evropské projekty

Období řešení Anglický název Český název Řešitel na katedře Typ programu
2019-2022 LOD-RoadTran Supporting the cross-border use of Road Traffic Data with Linked Open Data based on DATEX II   Ing. Zuzana Bělinová, Ph.D. CEF-TC-2018-5 - Public Open Data, 2018-EU-IA-0088
2021-2022 eULTIMATE   Ing. Milan Sliacky, Ph.D. KIC
2017-2021 FRAME NEXT- Programme Support Action (PSA) for a European Framework Architecture for Intelligent Transport Services (ITS)   Ing. Petr Bureš, Ph.D. MOVE/C3/2016-405/CEF/Transport
2016-2020 С-Roads Czech Republic   doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D. 2015-CZ-TM-0I88-M
2020 MaaS components assessment and system planning for cooperative value creation (MaaS_together)   Ing. Milan Sliacky, Ph.D. EIT Urban Mobility
2012 - 2014 Easy-OBU (Enhanced (EGNOS/EDAS) Accuracy SYstem with GNSS Outage Bridging Unit) Easy-OBU (systém zvýšené přesnosti využívající jednotku přemosťující výpadky GNSS) prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek 7. rámcový program
2012 - 2014 NEAR 2 Network of European – Asian Rail Research capacities NEAR 2 (Síť evropsko-asijských výzkumných železnicních kapacit) Ing. Vít Malinovský, Ph.D. 7. rámcový program 314254
2008 - 2011 E-FRAME Extend FRAMEwork architecture for cooperative systems Rozšíření rámcové architektury o kooperativní systémy prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek 7. rámcový program
2005 - 2008 CASTLE Clusters in Aerospace and Satellite Navigation Technology Applications Linked to Entrepreneurial Innovation Klastry v oboru kosmických, satelitních, navigačních technologií spojených s inovačním podnikáním prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek 6. rámcový program
2004-2007 ENTITE European Network on ITS Training and Education Evropská nadnárodní síť pro školení a vzdělávání v oblasti ITS prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek Leonardo da Vinci program

 

Národní projekty

Období řešení Anglický název Český název Řešitel na katedře Grantové číslo
2021-2023 Cyber risk management system in industrial network SYKYP Systém pro řízení kybernetických rizik v průmyslových sítích doc. Ing. Zdeněk Lokaj Ph.D. FW03010458
2020-2022 Research of alternative methods of position determination and its integrity with GNSS for drivers using C-ITS Výzkum alternativních metod určení polohy a jejich integrity s GNSS pro řidiče využívající C-ITS Ing. Zuzana Bělinová, Ph.D. CK01000163
2020-2022 Intelligent system for analysis and prediction of public transport Inteligentní systém pro analýzu a predikci veřejné dopravy Ing. Milan Sliacky, Ph.D. CK01000165
2020-2022 Methodology of systematic implementation and operation of rail vehicle simulators for train drivers in the Czech Republic Metodika systematického zavedení a provozování simulátorů kolejových vozidel pro výcvik strojvedoucích v ČR doc. Ing. Martin Leso, Ph.D. CK01000132
2019-2022 Clean mobility and its prospect in trucking Čistá mobilita a její perspektiva v nákladní silniční dopravě Ing. Jindřich Sadil, Ph.D. TK02010106
2019-2021 Reliability Diagnostics of Technological Equipment TUBIS - Spolehlivostní diagnostika technologických zařízení doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. TH04010481
2017-2020 Using of new authentication and security procedures for ITS AutSys - Využití nových autentizačních postupů a zabezpečení systémů v ITS Doc. Ing. Pavel Hrubeš Ph.D. TH03010297
2017-2020 Advanced RGB LED display panels for transport applications DISPLAY - Pokročilé RGB LED zobrazovací systémy pro dopravní aplikace Ing. Martin Langr, Ph.D. TH02010771
2017-2019 Preparation of transport infrastructure action elements PRAK - Příprava akčních prvků dopravní infrastruktury doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D. TH02010886
2018-2019 Integrated Quality Measurement System (InQMS) InQMS - Integrovaný systém sledování kvality poskytovaných dopravních informací Ing. Martin Langr Ph.D. TH03010503
2018-2019 Prediction of traffic excesses using neural networks Predikce dopravních excesů využívající neuronové sítě Ing. Zuzana Bělinová, Ph.D. TJ01000183
2017-2019 Implementation of Industry 4.0 principles during production and repairs of constructional layers of surface transportation Implementace principů Průmyslu 4.0. při výrobě a opravách konstrukčních vrstev dopravních komunikací prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c. FV20356
2014-2017 Advanced emission processor utilizing new data sources Emisní procesor nové generace využívající nově dostupné zdroje dat prof. Ing. Emil Pelikán, CSc. TA04020797
2012-2017 Josef Bozek Competence Centre for Automotive Industry Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka   TE01020020
2012-2018 Transport systems development centre Centrum pro rozvoj dopravních systémů doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. TE01020155
2014-2016 Kamelot - Complex solution for distributing traffic information in standardized formats. Kamelot - Komplexní řešení distribuce dopravních informací ve standardizovaných formátech Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D. TA04031524
2014-2016 Using cooperative system for influencing of traffic flow Využití kooperativních systémů pro ovlivňování dopravního toku Ing. František Kopecký, Ph. D. TA04031619
2014-2016 The extended data model for the disable people and the methodology of its interpretation in the navigation Rozšířený datový model pro handicapované osoby a metodika jeho interpretace při navigaci Ing. Petr Bureš, Ph.D. TA04031574
2012-2015  Technical support and methods for public transport ticketing and information systems interoperability verifying Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek TA02030435
2012-2015  Universal intelligent control unit Univerzální inteligentní řídicí jednotka (UNIR) Ing. Zuzana Bělinová Ph.D. TA02031360
2011-2015 The CNG powered locomotive research and development of the 714 series Výzkum a vývoj lokomotivy řady 714 poháněné motory na CNG (stlačený zemní plyn) doc. Ing. Martin Leso, Ph.D. FR-TI3/575
2013-2014 Tools for improvement of quality and quantity of traffic information provided in the RDS-TMC Nástroje pro zvyšování kvality a kvantity poskytovaných dopravních informací ve službě RDS-TMC Ing. Petr Bureš, Ph.D. TA03031386
2012-2014 Vehicles safety increasing by a passengers and goods transport on the infrastructure critical points Zvýšení bezpečnosti vozidel při přepravě cestujících i nákladů na kritických bodech infrastruktury doc. Ing. Martin Leso, Ph.D. VG20122014085
2012-2014  Increase of highway parking places occupancy using prediction models Zvýšení využití parkovací kapacity na dálnicích za pomoci predikčních modelů prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek TA02031411
2012-2013 Conceptual plan of rail traffic management on tracks owned by the state - Czech Republic Koncepční záměr řízení železničního provozu na tratích ve vlastnictví státu – České republiky doc. Ing. Martin Leso, Ph.D. TB0100MD074
2011 - 2014 New methods for traffic control in congestions in urban areas Nové metody pro řízení dopravy v kongescích v intravilánu (NOMŘÍZ) Ing. Zuzana Bělinová, Ph.D. TA01030603
2011 - 2013 Research and development of a system for multimodal and pedestrian navitation Výzkum a vývoj systému pro multimodální a pěší navigaci prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek TA01031838
2011 - 2013 Research of possibilities of using Time Slots allocation principle in road transport Výzkum možností využití principu přidělování Time Slotů v silniční dopravě prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek TA01031697
2011 - 2013 Reserach and development of dynamic modelling for travel information providing improvement Výzkum využití dynamického modelování pro zvýšení kvality poskytování dopravních informací prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek TA01031686
2011 - 2013 Green tunnel Zelený tunel (ZET) doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. TA01030020
2011 - 2013 Truck driver training facility equipped with advanced interactive driving simulator enabling monitoring and analysis of psychophysiological, psychological and  performance parameters  Výcvikové pracoviště pro řidiče kamionů vybavené pokročilým interaktivním simulátorem s možností sledování a analýzy psychofyziologických, psychologických a výkonnostních parametrů Ing. Petr Bouchner, Ph.D. TA01030574
2007 - 2011 Analysis of negative impacts on driver attention Analýza negativních vlivů na pozornost řidičů Novák Mirko prof.Ing. DrSc. ME 949
2009 - 2010 New approach to Czech ITS architecture usage Nové přístupy k využití ITS architektury ČR  Ing. Petr Bureš, Ph.D.  CG941-011-120
2009 - 2010 Quality monitoring of distributed traffic information services Monitorování kvality poskytovaných dopravních informací Ing. Petr Bureš, Ph.D. CG944-051-120
2007 - 2010 Electronic identification systems in the transport process Elektronické identifikační systémy v dopravně-přepravním procesu (e-IDENT) prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek 2A-2TP1/108
2007 - 2010 Analysis of driver observation area and reaction time changes in relation to attention degeneration Analýza změn zorného pole a reakčního času řidiče v relaci s poklesem pozornosti Novák Mirko prof.Ing. DrSc.  GA102/07/1191
2007 - 2010 Intelligent Transport Systems (ITS) and their impact on sustainable evolution OC194, akce COST 356 Inteligentní dopravní systémy (ITS) a jejich dopad na udržitelný rozvoj Svítek Miroslav doc.Dr.Ing.  
2007 - 2010 Railway Network Standard Description Standardizovaný popis sítě železničních tratí Svítek Miroslav doc.Dr.Ing. CG743-016-910
2008 - 2009 Grade crossing in the transport system of the Czech Republic Železniční přejezd v dopravním systému ČR prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 1F82A/032/130
2007 - 2009

Road tunnel safety harmonization with the requirements of the Directive 2004/54/EC and road tunnel optimalization from safety aspects, abbr. SAFETUN

SAFETUN Harmonizace bezpečnosti tunelů pozemních komunikací s požadavky Direktivy 2004/54/ES a optimalizace tunelů z hlediska bezpečnosti Přibyl Pavel prof.Ing. CSc. CG711-020-910
2007 - 2009 The usage of new protocols and new transmission mediums for broadcasting the traffic information Využití nových protokolů a přenosových prostředků pro poskytování dopravních informací Ing. Petr Bureš, Ph.D. CG741-139-120
2007 - 2009 Transport-telematic communication module Dopravně-telematický komunikační modul (DOTEK) prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek 2A-2TP1/105
2006 - 2009 Research of systém requirements and architecture for universal telematic on-board unit Výzkum systémových požadavků a architektury pro univerzální telematickou vozidlovou jednotku Svítek Miroslav doc.Dr.Ing. 2A—1TP1/138
2007 - 2009 Open frame for multimodal public transport demand modelling with respect to internal and external quantitative and economical factors of transport service MMod_Pop - Lokálně ověřený rámec pro multimodální modelování poptávky po veřejné dopravě osob v souvislosti s interními a externími kvalitativními a ekonomickými faktory dopravní obsluhy Svítek Miroslav doc.Dr.Ing. CG721-045-190
2007 - 2009 Dynamic of System Aliances Dynamika systémových aliancí Votruba Zdeněk prof.Ing. CSc.  IAA201240701
2006 - 2008 IDMAIN - Inteligent Diagnostics System for Rail Vehicles IDMAIN - inteligentní diagnostický systém pro kolejová vozidla Votruba Zdeněk prof.Ing. CSc. FT—TA3/025
2005 - 2008 Traffic Telematic Systems Research Výzkum dopravně telematických systémů Svítek Miroslav doc.Dr.Ing. GD102/05/H517
2004 - 2008 Economical, Ecological and Safe Elektronical Toll Collection Ekonomické, ekologické a bezpečnostní řešení elektronického mýtného Svítek Miroslav doc.Dr.Ing. 1F44G/092/120
2004 - 2007 Service Optimalization in Tunnel Buildings Optimalizace provozu silničních tunelů Novák Mirko prof.Ing. DrSc. 1F43A/069/120
2003 - 2007 Creation of Neuro-Information Database and Mining Informations from This Database Vytváření neuroinformačních bází a vytěžování poznatků z nich Novák Mirko prof.Ing. DrSc. ME 701
2001 - 2006 Participation of the Czech Republic within the GALILEO Project Účast České republiky v projektu GALILEO Svítek Miroslav doc.Dr.Ing. CE802210112
2004 - 2005 Interaction Human - Artificial System Interakce člověk - umělý systém Novák Mirko prof.Ing. DrSc. 1K04102
2001 - 2005 Intelligent Transport System in the Czech Transport-Telecommunications Environment Inteligentní dopravní systémy v podmínkách dopravně-telekomunikačního prostředí České republiky Svítek Miroslav doc.Dr.Ing. CE802210108
2001 - 2005 Neuroinformatics Neuroinformatika Novák Mirko prof.Ing. DrSc. ME 478
2004 Utilization of Picocell Nets for Transmission Information in Transportation Využití pikobuňkových sítí pro přenos informací v dopravě Bláha Jan Ing. 2110/G1
2001 - 2003 RDS-TMC Transport Information System Dopravní informační systém RDS-TMC Přibyl Pavel prof.Ing. CSc. CE802110102
2000 - 2002 Analysis of Reliability of Large Hybrid Technical and Biological Systems Analýza spolehlivosti rozsáhlých hybridních technických a biologických systémů Votruba Zdeněk prof.Ing. CSc. IBS1124002

 

Projekty studentské grantové soutěže ČVUT (SGS)

do roku 2010 Interní grantové soutěže IGS
Období řešení Anglický název
Český název
Řešitel
Grantové číslo
2022 Analysis of traffic flow in congested controlled traffic network Analýza dopravního proudu v přetížené řízené dopravní síti Ing. Petr Ivasienko SGS22/078/OHK2/1T/16
2022   Dynamická regulace parkování Ing. Kristýna Navrátilová SGS22/079/OHK2/1T/16
2021   Návrh dynamické regulace parkování Ing. Kristýna Navrátilová SGS21/079/OHK2/1T/16
2021   Detekce objízdných tras při nehodě na hlavních silničních tazích na základě dat z plovoucích vozidel Ing. Zuzana Purkábková SGS21/080/OHK2/1T/16
2020 Research of creation of alternative routes and their impact on road infrastructure in the Czech Republic Výzkum vzniku alternativních tras a jejich dopadů na silniční infrastrukturu na území ČR Ing. Zuzana Purkábková SGS20/082/OHK2/1T/16
2020 Experimental study of sound effects on drivers's vigillance   Ing. Mahmoud Zaid SGS20/081/OHK2/1T/16
2019   Využití multiagentních algoritmů pro modelování dynamické obsluhy oblasti veřejnou hromadnou dopravou Ing. Patrik Horažďovský  
2019   Identifikace a sledování aktuální míry únavy řídících letového provozu Ing. Petr Kouba  
2019   Integrace krizového řízení do modelu řízení dopravy Ing. Jiří Růžička  
2018   Rozhodovací modely pro popis dynamické obsluhy území Ing. Patrik Horažďovský SGS18/094/OHK2/1T/16
2017   Dynamická obsluha území veřejnou hromadnou dopravou na základě požadavků cestujících Ing. Patrik Horažďovský SGS17/107/OHK2/1T/16
2015   Fúze heterogenních dopravních dat pro odhadování dopravních vztahů Ing. Martin Langr OHK2-025/15
2012  FCD parameter implementation in the emission load from mobile sources model Implementace parametrů FCD dat do modelu emisního zatížení z mobilních zdrojů Ing. Přemysl Derbek SGS12/085/OHK3/1T/16
2012 Low level of alcohol influence on drivers' behaviour in the EU  Vliv nízké hladiny alkoholu na chování řidičů v EU Ing. Roman Piekník SGS12/086/OHK2/1T/16
2010 Directional traffic researcheswith the use of licence plate recognising software as a source for traffic simulation

Směrové dopravní průzkumy s využitímsoftwaru rozpoznání SPZ/RZ jako zdroj dat pro dopravní modelování

Ing. Martin Langr  SGS10/220/OHK2/2T/16
2006 Quantification of Pilot Psychological-Behavioural Activities and Performance During the Flight Objektivizace posuzování duševních činností, chování a výkonnosti pilota během letu Sojka Jan Ing. CTU0612416
2006 Pilot Skills Losses After Non-Flying Periods - Analysis and Measurement Analýza míry ztráty dovedností techniky pilotáže a návyků u sportovních letců po přestávkách v praktické letecké činnosti Rajnoch Jakub Mgr. CTU0612316
2006 Measurements and analysis of data measured from real car driving used for development of research driving simulators Měření a analýza dat z jízdy reálného automobilu pro účely vývoje výzkumných vozidlových simulátorů Bouchner Petr Ing. CTU0612216
2005 The Educational Laboratory of Simulation Technologies for the Interaction "Driver - Transportation Means" Výuková laboratoř simulačních technologií pro interakci "řidič - dopravní prostředek" Bouchner Petr Ing. CTU0514416
2005 Measurement Analysis of Air to Earth Transmission as a Search and Rescue System Support Analýza možnosti přenosu informací vzduch-Země a zpět jako podpora Integrovaného záchranného systému Sadil Jindřich Ing. CTU0510416
2005 Measurement Analysis of Bioparameters of Human Operators in Critical Phases of Flight with Emhasis on Accident Prevention Analýza změn bioparametrů měkkých systémů v kritických fázích a mezních režimech letu s důrazem na predikci vzniku destruktivních pochodů Bláha Jan Ing. CTU0510316
2005 Monitoring of Objects and Moving Vehicles on the Earth Surface Monitorování objektů a pohybu mobilních prostředků na Zemi Bělinová Zuzana Ing. CTU0510216
2004 Educational microcontroller laboratory at the Faculty of Transportation Science Laboratoř výuky jednočipových mikropočítačů na FD ČVUT Leso Martin Ing. Ph.D. CTU0419216
2003 Measurement analysis of reliability,integrity and accuracy of GPS system in aviation aplications Analýza přesnosti,integrity a spolehlivosti navigačního systému GPS v leteckých aplikacích Krása Jindřich Ing. CTU0311916
2002 Electronic Library for Intelligent Transport Systems and Telematics Elektronická knihovna pro inteligentní dopravní systémy a telematiku Vysoký Petr doc.Ing. CSc. CTU0217116

 

Document Actions
« May 2024 »
May
MoTuWeThFrSaSu
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031